michal mandzak logo

Naše služby

Advokátska kancelária poskytuje celkový právny servis v rozličných oblastiach práva. Pre základnú informáciu o rozsahu poskytovaných právnych služieb uvádzame ich nasledovný heslovitý prehľad:

Občianske právo:

zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi vo všetkých štádiách konania,zastupovanie pri stretnutiach s protistranou, spisovanie listín, najmä zmlúv, prípadne ich posudzovanie, spracovanie právnych analýz, rozborov a posudkov, zabezpečenie záväzkov, vymáhanie pohľadávok, exekučné konanie, poradenstvo pri verejných dražbách.

Obchodné právo:

právo obchodných spoločností a družstiev (zakladanie spoločností vrátane zabezpečenia všetkých potrebných listín a vykonanie zápisu v obchodnom registri, konanie pred živnostenskými úradmi, zmeny zápisov v obchodnom registri, zvyšovanie a znižovanie základného imania, transformácie a fúzie spoločností),zmena či zrušenie a zánik obchodných a iných spoločností, predaj podnikov a ich častí, vykonanie likvidácie spoločnosti až po rozdelenie likvidačného zostatku, poskytovanie konzultácií, príprava zmlúv a iných právnych dokumentov vrátane vypracovávania právnych rozborov a stanovísk, zastupovanie pri mimosúdnych konaniach, obchodné právo s cudzím prvkom, príprava zmlúv s cudzím prvkom.

Bankrotové a konkurzné právo:

správa konkurzných podstát, zastupovanie veriteľov a správcov konkurzných podstát, zastupovanie v incidenčných a ďalších sporoch spojených s konkurzným konaním, uplatnenie pohľadávok s nárokom na oddelené uspokojenie.

Trestné právo:

spisovanie dokumentov a podaní pre súdy a ostatné orgány činné v trestnom konaní, zastupovanie pred orgánmi činnými v trestnom konaní vo všetkých štádiách konania, zastupovanie poškodených pri uplatňovaní náhrady škody v trestnom konaní, trestnoprávne poradenstvo a trestné obhajoby.

Pracovné právo:

spisovanie pracovných zmlúv a ďalších pracovnoprávnych písomností, zastupovanie v sporoch vzniknutých z pracovnoprávnych vzťahov, vypracúvanie interných pracovných poriadkov a smerníc.

Advokátska kancelária poskytuje právnu pomoc a poradenské služby, ktoré sú primerané povahe riešených prípadov, pričom prednostné sú potreby a požiadavky klienta. Ak budete mať záujem, ponúkame Vám komplexné služby pre vyriešenie Vašich právnych záležitostí. Ak máte špecifické otázky či problémy, alebo nemožno Vašu požiadavku na právne služby zaradiť do uvedených oblastí práva, kontaktuje nás. Vítame každú diskusiu o našich možnostiach pri riešení Vašich záležitostí.